Adunări generale

Adunări generale 2018-04-18T08:17:18+00:00

AGOA – AGEA 16.04.2018

Raport curent hotarare AGOA AGEA 16.04.2018
Raport Curent Erata la Hotararea AGOA din 16.04.2018


AGEA – AGOA 16-17.04.2018

Convocator AGEA-AGOA 16-17.04.2018
Numar actiuni AGEA-AGOA 16-17.04.2018
Materiale AGOA AGEA 16-17.04.2018


AGOA 19.12.2017

Convocator AGOA 19.12.2017
Materiale AGOA 19-20.12.2017
Numar-actiuni-AGOA 19-20.12.2017